Štatistický úrad SR

ďalšie stránky >> Práca s databázou >> Katalóg

Ako pracovať v on line režime

Používateľ sa na web stránkach orientuje podľa volieb v hornej lište (menu, novinky, vyhľadávanie, info, kontakt), ktoré poskytujú používateľom základné informácie o kontakte, použitých skratkách, možnostiach rýchleho vyhľadania ako aj informácie pre prácu s databázou. Cez voľbu menu sa používateľ dostane na stránku so stromom, ktorý umožňuje vstup k jednotlivým údajom cez štatistické okruhy. Základné informácie z prvej stránky SLOVSTAT-u sú sprístupnené cez linku na obrázok v hlavičke alebo voľbou home v hornej lište.

Novinky
Novinky poskytujú používateľom informáciu o tom, ktoré nové tabuľky za posledných 30 dní do databázy pribudli. Informácia slúži používateľovi na rýchlu orientáciu, ak hľadá údaje, ktoré ešte neboli uložené v databáze.

Vyhľadávanie
Používateľ, ktorý nepracoval so systémom a hľadá určité údaje, môže využiť viaceré funkcie vyhľadávania, na ktoré sa dostane cez voľbu v hornej lište.

- cez menu
Najjednoduchší spôsob vyhľadávania je prechod cez stromové menu. Tento spôsob zvyčajne využívajú stáli používatelia systému. Strom je zostavený podľa štatistických tém, ktoré sa ďalej členia na štatistické okruhy. Voľbou okruhu sa používateľ dostane k ďalšiemu členeniu jednotlivých tematických okruhov. Vnorením sa do ďalšej vetvy sa sprístupní zoznam tabuliek v tematickom okruhu. Príklad postupu: používateľ si zvolí štatistickú tému Podnikateľské štatistiky -> štatistický okruh Pošta a telekomunikácie -> Tržby -> Tržby za vlastné výkony v poštách a telekomunikáciách v mil. Sk, mil. eur, indexy (2000M01 - 2002M06). Zoznam tabuliek obsahuje výstižný názov tabuľky s časovým rozpätím a názvom príslušného štatistického okruhu. Na stromové menu sa používateľ dostane voľbou menu v hornej lište.

- cez názov
Druhou možnosťou, ktorú poskytuje vyhľadávanie, je zadať text, podľa ktorého sa vyhľadajú tabuľky obsahujúce v názve zadaný text. Vyhľadaním sa zobrazí zoznam tabuliek. Používateľ môže zadať pri vyhľadávaní 1 až 3 slová oddelené medzerou. Pri zadaní dvoch alebo troch slov sa vyhľadá tabuľka, ktorá obsahuje v názve všetky zadané slová. Napríklad, ak používateľ potrebuje vyhľadať dáta o ekonomickej aktivite obyvateľstva, zadá text "aktívne", na základe, ktorého sa vytriedia tabuľky napríklad Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa...... Po zadaní ďalšieho slova "vzdel" sa vytriedia tabuľky - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vzdelania a pohlavia v tis. osobách. Nakoľko pri vyhľadávaní sa vytriedi tabuľka s presne takým textom, aký bol zadaný, to znamená, že sa nevyhľadajú obmeny textu, odporúčame pri vyhľadávaní uviesť koreň slova, ktorý eliminuje tieto problémy. Kliknutím na ikonu tabuľky sa používateľ dostane na voľbu ukazovateľov.

- v strome
Pri vyhľadávaní v navigačnom strome je vytriedený zoznam vetiev, v ktorých sa nachádza zadané slovo (text). Napríklad zadaním koreňa slova mzda "mzd" sa vytriedi zoznam vetiev stromu a to vetva z priemyslu, stavebníctva, dopravy, obchodu ....

- podľa dátumu zverejnenia
Používateľ má k dispozícii aj vyhľadávanie údajov podľa dátumu zverejnenia, najčastejšie je to dátum poslednej aktualizácie. Jednoduchým zadaním dátumu, od začiatku až po koniec termínu, za ktorý požaduje používateľ zobraziť tabuľky. V zozname, ktorý sa po voľbe zobrazí, sa nachádzajú aktualizované i novo uložené tabuľky.

- podľa kľúčových slov v informačných listoch
Zadaním „kľúčových slov“ sa vytriedia informačné listy tabuliek, ktoré obsahujú údaje so zadaným textom kľúčového slova. Napríklad zadaním slova mzdy sa vytriedia informačné listy tabuliek, ktoré obsahujú aj údaje o mzdách. Ako pomôcka je k dispozícii "slovník kľúčových slov", ktorý obsahuje zoznam použitých kľúčových slov.

Strom - štatistické okruhy
Cez voľbu menu sa používateľ dostane na stránku so stromom. Základ stromu tvoria štatistické témy, ktoré sa vetvia do štatistických okruhov. K samotným údajom sa používateľ dostane voľbou štatistickej témy, štatistického okruhu a tematického okruhu. Strom má nasledujúce vetvenie:

Štatistická téma Štatistický okruh  Tematický okruh
           

Štatistická infraštruktúra

   
Organizačná štatistika - Organizačná štruktúra ekonomiky, demografia podnikov

Demografia a sociálne štatistiky

Demografická štatistika - Stav a pohyb obyvateľstva, veková štruktúra, štruktúra podľa rodinného stavu
Trh práce - Ekonomická aktivita, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzdy, úplné náklady práce
Príjmy, výdavky a spotreba domácností - Peňažné príjmy a výdavky súkromných domácností, životné podmienky domácností, spotreba potravín
Školstvo - Školstvo
Zdravie - Ukazovatele o zdravotníctve, pracovná neschopnosť
Sociálne zabezpečenie - Dôchodokové zabezpečenie, nemocenské poistenie, štátne dávky, sociálna pomoc, sociálna ochrana
Kultúra - Ukazovatele o kultúre a cirkvi
Kriminalita a požiare - Ukazovatele o kriminalite a požiaroch

Makroekonomické štatistiky

Štvrťročné účty - Tvorba a použitie HDP, štatistika verejných financií, dôchodky v sektore domácností, konečná spotreba domácností, zamestnanosť podľa odvetví, disponibilný dôchodok
Ceny - Indexy cien
Dlhodobý majetok - Dlhodobý majetok, byty
Fondy sociálneho zabezpečenia - Zdravotné poistenie, sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Podnikateľské štatistiky

Priemysel - Tržby, zamestnanosť, mzdy, index priemyselnej produkcie, produktivita práce, výroba a predaj priemyselných výrobkov
Energetika - Energetická bilancia, spotreba palív, elektriny a tepla
Stavebníctvo - Stavebná produkcia, tržby, zamestnanosť, mzdy, vybrané ukazovatele
Obchod, pohostinstvo a ubytovanie - Tržby, zamestnanosť, mzdy
Doprava a skladovanie vrátane pôšt - Tržby, zamestnanosť, mzdy, vybrané ukazovatele, dopravné nehody
Informácie a komunikácia - Tržby, zamestnanosť, mzdy, vybrané ukazovatele
Vybrané trhové služby - Tržby, zamestnanosť, mzdy
Cestovný ruch - Pricestovania a vycestovania návštevníkov, kapacity ubytovacích zriadení
Štrukturálna štatistika - Vybrané ukazovatele

Peňažníctvo, financie, zahraničný obchod

Finančná štatistika, peňažníctvo a poisťovníctvo - Finančné a nefinančné korporácie
Zahraničný obchod - Ukazovatele dovozu a vývozu

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo

Využitie pôdy - Využitie pôdy
Poľnohospodárstvo - Rastlinná produkcia, živočíšna výroba, zamestnanci, mzdy, vybrané ukazovatele
Lesné hospodárstvo - Finančné a vybrané ukazovatele, poľovníctvo 

Viacstranné štatistiky

Životné prostredie - Stav a ochrana životného prostredia, ekonomické nástroje ochrany, čistota ovzdušia
Vodné hospodárstvo - Vodné toky, vodovody a kanalizácia, voda, odpadová voda
Veda a technika - Zamestnanci, výdavky na výskum, organizácie a pracoviská, štatistika inovácií

 Ak používateľ hľadá informáciu o stavebnej produkcii, dostane sa k údajom voľbou podnikateľské štatistiky --> stavebníctvo --> stavebná produkcia. V tejto vetve si vyberie zo zoznamu tabuliek uložených v danom tematickom okruhu.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional