Štatistický úrad SR
Demografia a sociálne štatistiky >> 2. Trh práce >> Nezamestnanosť


Miera nezamestnanosti podľa vzdelania a pohlavia v %    (1994 - 2016)

Metodika Informačný list  Dáta budú sprístupnené po prihlásení sa!
Pohlavie Vzdelanie Obdobie
Názov tabuľky alebo grafu môžete upraviť podľa vlastného uváženia
vytvor tabuľku vytvor tabuľku    zruš nastavenia zruš nastavenia


Vysvetlivky:
vysokoškolské vzdelanie - 2.stupeň do roku 1995 vrátane vyššieho odborného vzdelania a vysokoškolského vzdelania - 3.stupeň, do roku 1999 vrátane vysokoškolského vzdelania - 1.stupeň;
údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011;
od roku 2014 použitá klasifikácia vzdelania ISCED 2011


Pokyny:

Pri označovaní v drop-down menu môžete okrem myši použiť aj súčasné stlačenie klávesy Shift alebo Ctrl.


 
© 2018 Štatistický úrad SR
   Valid HTML 4.01 Transitional